Plan de Vivenda Estatal

O Plan Estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbana, está regulado no Real decreto 233/2013, do 5 de abril, actualmente prorrogado no marco do Real Decreto 637/2016, do 9 de decembro.

As axudas previstas neste PLAN consiste en subsidiacións de prestamos convidos e subvencións orientadas a fomentar as actuacións dos seguintes programas, sempre que cumpran os requisitos que se esixan e dentro das disponibilidades presupuestarias.

PROGRAMAS

  • Programa de subsidiación de préstamos convidos.
  • Programa de axuda ao aluguer de vivenda.
  • Programa de fomento do parque público de vivenda en aluguer.
  • Programa de fomento da rehabilitación edificatoria.
  • Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas.
    • Ver pestaña Axudas na ARI
  • Programa de apoio á implantación do informe de avaliación dos edificios.
  • Programa para o fomento de cidades sostibles e competitivas.
  • Programa de apoio á implantación e xestión do Plan.

Serán actuacións protexibles as obras de rehabilitación que se realicen en vivendas unifamiliares no medio rural, e en vivendas ou edificios de vivendas no ámbito dunha área de rehabilitación declarada conforme o procedemento previsto no decreto de referencia, así como as promocións de vivenda que estean, ou estiveran, acollidas ao réxime de promoción pública, e as actuacións de rehabilitación de carácter illado acollidas ao Plan Estatal de fomento de alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016.

Solicitudes:

Solicitar subvencións nas áreas de rehabilitación.

COMO ACCEDER

Instituto Galego de vivenda e Solo