Plan de Vivenda 1 - Axudas na A.R.I.

Axudas da Área de Rehabilitación Integral (A.R.I.)

A finalidade destas axudas é a de potenciar o uso residencial e asegurar a diversidade social e o realoxamento, se é o caso, da poboación existente, con suxeición ás normas do plan urbanístico vixente e ás disposicións sobre eliminación de barreiras arquitectónicas, promoción da accesibilidade e mellora da eficiencia enerxética dos edificios.

Cómpre recordar que aquelas edificacións que necesiten o Informe de avaliación de edificios (IAEd), deberán contar con el con data anterior ao da solicitude de subvención.