InicioServizosDeportes e XuventudeNormativa e Lexislación Deportiva

Normativa e Lexislación Deportiva

 • Ordenanza fiscal n.º 20. Taxa por utilización das instalacións da piscina municipal
 • Ordenanza fiscal n.º 33. Taxa por prestación dos servizos públicos das instalacións e escolas deportivas, campamentos de verán e servizos análogos
 • Ordenanza fiscal n.º 42. Taxa por estancia nocturna en instalacións municipais
 • Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia.
 • Lei 10/2017, de 27 de decembro, de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de Galicia
 • Real Decreto 1428/2003, de 21 de novembro, Regulamento Xeral de Circulación
 • Lei 38/2003, Lei Xeral de Subvencións
 • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
 • Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público
 • Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local
 • Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia
 • Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, Lei Reguladora das Facendas Locais
 • Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local
 • Lei 13/2015, de 24 de decembro, de Medidas Fiscais e Administrativas
 • Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, Regulamento dos Bens das Entidades Locais
 • Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas
 • Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público
 • Real Decreto 887/2006, Regulamento Lei Xeral de Subvencións
 • Lei 9/2007 Subvencións de Galicia