InicioConcelloRexistro de intereses

Rexistro de intereses

Faise público segundo o preceptuado no art. 62 do Regulamento Orgánico Municipal, en relación co art. 61 e nos arts. 75.7 da Lei 7/85 e 30 e 31 do ROF, que se formularon, por parte de todos os concelleiros da Corporación municipal deste Concello, as declaracións anuais de bens patrimoniais e de actividades, acompañadas das liquidacións de impostos que en cada caso se efectúen, dándose así cumprimento á obriga que, nesta materia, teñen os mencionados cargos electos. BOP de Lugo nº 47 do 26 de febreiro de 2014.

Partido Popular (PP)

Partido dos Socialistas de Galicia-PSOE (PSdG-PSOE)

Participación Democrática Directa-Vilalba Aberta (PDDdG)

Bloque Nacionalista Galego-Asembleas Abertas (BNG)

    • Felix Manuel Jorquera Caselas –

Descargar (PDF)

Modificacións

  • Certificación da devolución da asignación do Senado de 20 de decembro de 2015 a 12 de xaneiro de 2016 de Sandra Vázquez Domínguez (PP) – Descargar (PDF)

Declaracións de ceses