Urbanismo

Urbanismo e Obras

O departamento de urbanismo encárgase da tramitación administrativa da actividade urbanística, en concreto:

  • Contratación administrativa.
  • Solicitude e tramitación de licencias de obras maiores e menores.
  • Tramitación de expedientes de apertura de establecementos e actividades molestas, insalubres,  nocivas e perigosas.
  • Solicitude e tramitación de prórrogas de licencias de obras.
  • Solicitude e tramitación de información urbanística.
  • Colaboración na tramitación de plans urbanísticos.

Normativa Urbanística:

A normativa urbanística vixente pola que se rexen as actuacións do Concello de Vilalba son as recollidas en:

  • Normas Subsidiarias do Planeamento  Municipal, aprobadas o 13/3/1984 e adaptadas á LASGA de data 25/9/1991.
  • Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Previsións Urbanísticas:

  • Redacción do PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal): Recentemente foi aprobado no Pleno o estudo e redacción do prego de condicións administrativas e técnicas para a contratación por concurso aberto dos traballos de consultoría e asistencia técnica da realización do plan xeral de ordenación.
  • Contratación do PXOM.

OFICINA DE REHABILITACIÓN DO CASCO HISTÓRICO E ZONA AMPLIADA:

A oficina ofrece información, realiza a pertinente visita técnica e redacta o correspondente informe sobre a oportunidade da realización das obras consonte á normativa vixente.

Clique para ampliar información

Teléf: 982 511658

Datosdo Servizo

Jesús Vivero Prieto
Concelleiro de Urbanismo

Enderezo

Concello de Vilalba

Departamento de Urbanismo
Casa do Concello
Praza da Constitución, 1
27800 VILALBA
Lugo

Teléfono

982 510305

Fax

982 511815