Medio Ambiente

 

 

O disfrute e coidado do Medio Ambiente é un dereito e un deber de todos os veciños de Vilalba. O dito dereito e deber están intimamente relacionados e non poden entenderse o un sen o outro.

A sociedade na que vivimos, denominada por moitos “sociedade de consumo”, leva aparellada a elaboración da maior cantidade e variedade de produtos (alimentos, téxtiles, maquinarias, electrodomésticos, vehículos e un longo etc.). Para a obtención e fabricación destes empréganse herbicidas, pesticidas, tintes, combustibles, etc sendo todos eles contaminantes.

Todos estes produtos chegan ó consumidor final, envasados en diversos formatos e composición (plástico, vidro, carbón, metal), sendo estes envases un dos elementos que máis contaminan e sobre os cales se realiza un grande esforzo, para a súa reciclaxe, reutilización, valorización, etc. e un dos elementos que máis recursos naturais consume para a súa fabricación.

As Administracións Públicas teñen a obriga legal de velar polo Medio Ambiente, atopándose entre elas as Entidades Locais. Este Concello, sensibilizado da problemática actual do Medio Ambiente e fachendoso do seu entorno natural, está traballando no camiño da protección dos nosos montes, ríos, núcleo urbano, zona rural, lugares de ocio e espallamento, para o cal é fundamental a implicación de todos e cada un dos cidadáns deste Concello, comezando por considerar que cada regato, cada carreiro, cada lugar do noso municipio é unha continuación do noso fogar.

RESIDUOS URBANOS:

O Concello de Vilalba, a través do contrato en réxime de concesión administrativa de xestión do servizo de limpeza, recollida domiciliaria de lixo, subministro-distribución e mantemento de recipientes normalizados e transporte de residuos do Concello de Vilalba, que tén coa empresa URBASER SA dende o 29/09/2000, dá cumprimento ás obrigas que lle corresponden segundo o establecido na Lei 10/1997, do 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia, e a Lei 11/1997, do 24 de abril, de envases e residuos de envases, entre outras, sobre medio ambiente e especialmente co disposto no convenio de adhesión do Concello de Vilalba ó convenio marco que a Xunta de Galicia ten asinado coa empresa ECOEMBES SA, sociedade anónima sen ánimo de lucro, constituída para dar cumprimento ás obrigas das súas empresas adheridas baixo a Lei de envases, garantindo no ámbito da CC.AA. de Galicia o cumprimento dos obxectivos de reciclado, valorización, etc.

Para iso distribuíronse no casco urbano de Vilalba e no seu polígono industrial, un total de 248 colectores verdes para orgánicos, 75 amarelos de 800 litros para envases de plástico, latas e bricks, 25 azuis para papel, cartón e outros 25 para vidro.

O citado convenio marco, ten por obxecto regular a participación da C.A. e das Entidades Locais no sistema integrado de xestión de residuos de envases e envases empregados de Ecoembes en Galicia.

A empresa URBASER encárgase da recollida de todos os residuos sólidos urbanos (papel, cartón, vidro, envases de plástico, latas e bricks, orgánicos) e trasládaos á ecoplanta que a Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) ten na cidade de Lugo, desde onde se traslada á central que a dita sociedade ten en Cerceda (A Coruña).

Con SOGAMA asinouse un acordo o 24 de setembro de 2.001, mediante o cal se fai cargo da xestión do sistema integral de xestión de residuos sólidos urbános.

Todo o anterior levounos a conseguir o peche e selado do vertedoiro da “Legua Dereita”.

RECOLLIDA RURAL
Na actualidade estáse levando a cabo unha experiencia piloto, na zona rural de Vilalba, de recollida selectiva de resíduos domésticos, para o cal se distribuíron 856 colectores de RSU, e contruíronse 27 illas compostas de colectores para vidro, papel-cartón e envases de plástico, latas e bricks. De momento a recollida do contido dos colectores realízase unha vez por semana, excepto no verán e en restaurantes que se fai dúas veces por semana.

PUNTO LIMPO

En caso de que os cidadáns teñan diferentes obxectos dos que se desexen desfacer, tales como poden ser pilas, aceites, colchóns, envases grandes, electrodomésticos, etc. poden realizalo no punto limpo.

Se o interesado non puidese trasladar os refugallos debido ó seu grande volume ou peso, poden acudir á empresa URBASER, mediante o teléfono 677 476730, quen se encargará da súa recollida, unha vez ó mes.

RUÍDOS

Estudos médicos e científicos, demostraron que o “ruído” é a causa dalgunhas enfermidades psíquico-físicas.

A ordenanza municipal, sensible a esta forma de contaminación, articulou no seu Libro I, Título I, artigos 5º ó 17º a intervención municipal, diferenciando os niveis máximos en decibelios, tanto en horario diúrno (de 8 a 22 h) coma no resto do horario, considerado nocturno.

Tamén diferencia o nivel de ruídos transmitidos desde o exterior a diferentes establecementos como poden ser centros médicos, relixiosos, hospedaxes e viceversa.

AUGAS

A auga, fonte e sustento da vida, e o ben máis prezado da humanidade e a pesar de que as 2/3 partes do planeta está cuberto dela, só o 1% é potable.

A empresa responsable da xestión da auga e rede de sumidoiros de Vilalba é ESPINA & DELFIN, con oficina de atención ó público na rúa Campo de Puente, 85, de Vilalba. Teléfono: 982 512546.

A súa potabilización para o casco urbano de Vilalba realízase en dous puntos:

 • Na presa de Pardasalvas, a cal só necesita cloro para a súa potabilización, que dende alí baixa ós depósitos de Lanzós, para chegar ata a localidade de modo subterráneo.
 • Depuración e `potabilización da auga nas “Cañotas”, en Lanzós, desde onde tamén se traslada ós depósitos de Lanzós.

Durante o ano 2.003, subministráronse a Vilalba un total de 581.671 metros cúbicos de auga.

Para a depuración das augas utilizadas, o Concello dispón de dúas estacións depuradoras. Unha delas é xestionada pola empresa “Leche de Galicia”, situada no barrio de Sancovade, empregada para o seu uso exclusivo, e a outra na saída de Vilalba cara a Baamonde, a cal se encarga de recepcionar os vertidos que chegan a través dos sumidoiros.

ESPARCEMENTO

Non debemos pensar que o medio ambente é só unha carga, unha tarefa inacabable, senón máis ben para o noso disfrute personal. Para iso o concello acometeu varias obras, entre as que podemos subliñar as seguintes:

 • Paseo Fluvial de Vilalba, que vai dende a Praia Fluvial de Vilalba ata o “Muiño do Rañego”. Está en proxecto que sexa ampliado desde a Praia Fluvial ata “A Ponte dos Freires”, situada na estrada Vilalba-Ferrol.
 • O acondicionamento da “Charca do Alligal”, situada na parroquia de Codesido, coñecida en toda a comarca polas súas augas medicinais.
 • Acondicionamento do Camiño de Santiago, especialmente en: “A Ponte de Martiñán”, “A Ponte Rodriguez” e “A Ponte de Saa”.
 • Acondicionamento da “Ruta do Monseiváne”, monte singular do noso municipio, desde onde se pode apreciar toda a extensión da comarca da “Terra Chá”.

Cada envase no seu colector

COLECTOR MARELO Envases de plástico

 • Botella de refresco, de auga, de aceite, de cervexa, de batido, etc.
 • Garrafa de auga.
 • Terrina de iogur, natillas, callada, manteiga, queixo fresco, etc.
 • Botella de produtos de hixiene persoal ( xel de baño, colonia, xampú, suavizante, etc…).
 • Botella de produtos de hixiene persoal (lixivia, limpasolos, limpacristais, deterxente, suavizante, lavavaixelas, etc…).
 • Bandexas de poliespán ( bandexa de cortiza branda para alimentos).
 • Botes de alimentos (Ketchup, mostaza, etc….).
 • Oveiras de plástico.
 • Bolsas e plástico.
 • Tubos de plástico de produtos de hixiene persoal (pasta de dentes, etc).
 • Bolsa de plástico para alimentos ( conxelados, froitas, verduras, pan de molde, bolería, pasta, legumes…).
 • Bolsas e recipientes de aluminio para alimentos ( alimentos infantís, sopas, purés, pasta precociñada, café, patacas fritas).
 • Bolsa de plástico dos comercios.
 • Agrupadores de plástico que unen as latas.
 • Envoltorios de plástico ( film transparente que acompaña ás bandexas de carne, froitas, verduras, peixe, o que envolve a moitas revistas, fascículos, prensa, etc…).
 • Bolsas de froitos secos. Metal
 • Latas de bebidas ( refrescos, cervexa, etc…).
 • Latas de conservas ( anchoas, atún, berberechos, etc…Latas de sopas (sopas, cremas, etc…).
 • Tubos de comida e hixiene persoal( leite condensado, Ketchup, escuma de afeitar, etc…).
 • Latas de hortalizas (espárragos, etc…).
 • Latas de olivas.
 • Sprays de cosmética persoal ( laca, desodorizante, escuma de afeitar, etc…).
 • Aerosois (ambientadores, etc…).
 • Bandexas de aluminio de comidas precociñadas.
 • Papel de aluminio.
 • Tapas metálicas dos frascos. Envases tipo brick
 • De bebidas ( leite, zume, auga, caldos, gazpacho, etc…).
 • De produtos de alimentación ( de tomate, bechamel, sopas, caldos ,etc…).
 • De viño.
 • De natillas.

Bolsas e envoltorios de plástico e aluminio.

Recomendacións:

 • Valeira de líquidos e restos de comida os envases antes de depositalos no colector.
 • Aplasta / prega os envases tipo brick.
 • Reutiliza os teus envases para gardar cousas.
 • Reutiliza as bolsas da compra: como bolsas de lixo ou para gardar os envases lixeiros e logo depositar todo no colector marelo
 • Engurra as botellas de plástico
 • Os envases de plástico de aceite de coche, de produtos corrosivos, perigosos ou de pintura non se deben depositar no colector marelo. Levalos a un punto limpo / Ecoparque.

COLECTOR AZUL

 • Periódicos.
 • Revistas.
 • Propaganda.
 • Caixas de: zapatos, cereais, galletas, de comida conxelada, etc.
 • Cadernos ( sen espirais).
 • Apuntes.
 • Paquetes de tabaco.
 • Sobres (sen fiestras)
 • Caixas que conteñen bricks de bebidas.
 • Libretas.
 • Papel de regalo.
 • Contos.
 • Oveiras de cartón.
 • Caixas de lápices.
 • Envoltorios de azucre.
 • Cadernos de papel vellos.
 • Bolsas de papel.
 • Caixas de pizza.

Recomendacións:

 • Prega as caixas de cartón antes de introducilas no colector.
 • As bolsas de papel pódense reutilizar para gardar e transportar os envases de cartón e papeis ó colector.
 • Só o colector azul garante a reciclaxe do papel e cartón.
 • Non deposites papel / cartón lixado ou manchado de graxa. Dificulta a reciclaxe e contamina o resto do papel / cartón.
 • Quita as grampas e os clips dos papeis antes de depositalos no colector.
 • Utiliza as follas por ambas caras.

COLECTOR VERDE

 • Botellas de auga, de viño, licores, etc.
 • Tarros de marmelada, de olivas, de mel de hortalizas, etc…
 • Frascos de verduras, de cosmética, perfumería, etc.
 • Botellíns / botellas de cervexa.

Recomendacións

 • Retirar as tapas, tapóns e cortizas dos envases de vidro antes de levalos ó colector.
 • As tapas metálicas dos envases de vidro pódense depositar no colector marelo.

Instalacións

Punto limpo

O 21 de maio de 2.001 asinouse o convenio de colaboración entre a consellería de M.A. da Xunta de Galicia e o Concello de Vilalba, para a creación dun Punto Limpo.

O punto limpo, creouse para dar cabida ós R.S.U. que non se poidan depositar nos colectores habituais, ben polo seu volume, ben pola súa composición química, ben porque necesitan dunha manipulación previa á súa reciclaxe, como poden ser: pilas, aceites, colchóns, envases grandes, electrodomésticos, fluorescentes, pinturas, medicamentos (nas farmacias nembargantes, recóllense), areosois, refugallos en pouca cantidade, etc.

O Punto Limpo de Vilalba quedou emprazado no polígono industrial e o seu horario de atención ó publico é de 16 a 20 h de luns a venres e os sábados de 10 a 14 h.

Datos do Servizo

Jesús Vivero Prieto
Concelleira de Medio Ambiente

Enderezo

Concello de Vilalba
Concellería de Medio Ambiente
Praza da Constitución, 1
VILALBA
Lugo

Internet

mambiente@vilalba.org