A Carta de Presentación

O seu obxectivo coincide co do currículum: obter unha entrevista de selección.

Na carta explicaremos de forma breve onon que sabemos facer e o que desexamos, a mensaxe ten que ir sempre moi clara: “Escríbolles porque estou verdaderamente interesado no traballo que me ofertan”.

Situacións nas que é necesario enviar a carta de presentación

Existen , basicamente, catro situacións nas que é necesario redactar unha carta de presentación:

 • Cando se envíe o currículo en contestación ó anuncio dun posto de traballo.
 • Candidatura espontánea ou autopresentación.
 • Tamén pódese utilizar para enviar a unha empresa coma recordatorio e actualización dos datos referentes a outro currículo que xa se enviou previamente.
 • Ou a unha empresa de traballo temporal (E.T.T.) ou a unha empresa de selección de persoal, xa que son centros canalizadores de emprego e é conveniente que teñan coñecemento do teu historial profesional.

Contido e formato da carta de presentación

A primeira fonte de información que posúe a empresa de nos é a carta de presentación; por iso ten que dar unha impresión favorable e positiva, axudándonos para conseguilo dunha serie de formalismos.

Non debe ocupar máis dunha páxina de igual calidade, color e tamaño que o currículo.

 • Impresa en papel de 80 g./m2., formato DINA-A4, fontes tradicionais (coma Arial ou Times) e texto xustificado. Evita os subliñados (emprega cursiva para destacar datos). Ó dobrar a carta non te esquezas do poñer a parte escrita para fora.
 • Se vas a mandar o teu currículo por Internet emprega sempre un formato de documento sinxelo, coma o ASCII o “só texto”. Deste xeito aseguraraste de que se poida abrir dende calquera tipo de ordenador e que non haberá problemas de incompatibilidades. Non todas as empresas utilizan o programa Word.
 • Evita frases longas e/ou encadeadas, así coma as conxuncións negativas.
 • O texto estará ordenado en tres ou catro parágrafos deixando amplo espazo entre eles:
  • Datos persoais: Nome e apelidos, enderezo e teléfono de contacto.
  • Datos da empresa: Nome da empresa, nome e apelidos da persoa de contacto ou dirixirse ó Departamento de Recursos Humanos e enderezo da empresa.
  • Data: Poñer primeiro a localidade e despois de unha coma o día, o mes e o ano. Por exemplo: “Madrid, a 5 de Agosto de 2000”. Se é o caso, despois, engadir a referencia que aparece na oferta.
  • Saúdo inicial: Iniciar con “Á atención de” ou “A/A de ou Estimado Sr.” ou “Moi Sr. meu”.
  • Primeiro parágrafo: Serve para darse por enterado da oferta de traballo mencionando a fonte de información e débese escribir en primeira persoa.
  • Segundo parágrafo: Resumo de cualidades. Indicar o cumprimento de requisitos e outras capacidades que se valoran. Tamén terás que definir porque estás capacitado para este posto.
  • Terceiro parágrafo: Solicitar participar no proceso de selección ou nunha entrevista persoal. Deixar claro que es a persoa idónea para o posto.
  • Saúdo de despedida ten que ser correcto e sinxelo.
  • Sinatura: Centrada.
  • Non esquezas asinar a carta e quedarte cunha copia.

  A carta de presentación debe ser distinta para cada oferta, debe estar adaptada.