Programa de emerxencia social

Prestacións non periódicas de carácter económico destinadas a facer fronte a gastos específicos de carácter extraordinario, necesarios para previr, evitar ou paliar situacións carenciais, urxencias sociais ou situacións de exclusión social.

Cubriránse necesidades básicas non cubertas por outros sistemas de protección: alimentos, vestiario, aloxamento; gastos sanitarios; impagos relacionados có uso e mantemento da vivenda habitual ou outros gastos excepcionais indispensables para previr a exclusión social. Constituirán un apoio á intervención social.

Persoas destinatarias

Persoas e unidades familiares en situacións ou risco de exclusión social que residan en Betanzos e estean empadroadas, con carácter xeral, alomenos con un ano de antelación á data de solicitude.

Como se accede

A través do programa de valoración, orientación e información.

Normativa

Ordenanza municipal de emerxencia social (BOP 38 de 16 de febrero de 2009)