Nota legal

Os contidos facilitados a través desta web emítense para os efectos simplemente informativos e non substitúen a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente nun boletín oficial. Aínda que se efectuarán os esfuerzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, o Concello de Vilalba no garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se atope totalmente actualizado.
Únicamente los textos publicados nas edicións impresas do BOP, DOG o de outros boletins oficiais teñen un carácter auténtico e validez oficial.
En cualquera caso, a información e contidos deste sitio web no poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración, non asumindo ningunha responsabilidade polas discrepancias que poidan existir entre os documentos impresos da administración e a publicación electrónica destas páxinas.

A información que se obtén a través da sección de contacto deste sitio web tiene carácter únicamente informativo, sen que en ningún caso se poida derivarse dela ningún efecto xurídico vinculante (Real Decreto 208/1996 de 9 de febreiro, Art. 4 b)

O Concello de Vilalba non se fai responsable dos danos e perdas que poida ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o comezo, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Ditas decisións deben ser contrastadas nos servizos competentes.

Tanto o acceso ao portelo, coma o uso que se poda facer da información contida no mesmo son de exclusiva responsabilidade del usuario.

Nalgunhas ocasións pódense ofrecer ligazóns a páxinas externas sobre as que o concello de Vilalba non ten ningún control e ao respecto das cales declina toda responsabilidade. Polo tanto o Concello de Vilalba non é responsable da exactitude e actualización da información provinte doutras persoas físicas ou xurídicas que conste no seu sitio web o ao cal se remitan.

Política de Protección de datos de carácter persoal
O tratamiento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web suxeitaráse ao que se establece na Lei orgánica 15/1999 de 13 de decembro (LOPD), de protección de datos de carácter persoal, e no resto da normativa de aplicación.

Estos datos se incorporarán aos correspondientes ficheiros informatizados do Concello deVilalba , segúndo a lexislación ou normativa vixente en cada caso.

O Concello de Vilalba garante  a confidencialidade no tratamento dos datos de carácter personal que se soliciten ao ciudadán, así como la implementación das medidas, tanto de orde técnico como organizativo, que garantan a súa seguridade.

Para o ejercizo dos dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición, previstos na Lei orgánica de 13 de decembro º5/99 (LOPD), o interesado debe dirixirse a:

Concellode Vilalba,
Praza da Constitución nº 1,
27800 Vilalba (Lugo),

Copyright

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portelo, así coma os prexuizos ocasionados nos derechos da propiedade intelectual e industrial do Concello de Vilalba, dará lugar ao exercizo das accións que legalmente lle correspondan a esta Administración e, no seu caso, ás responsabilidades que dese dereito se pudiesen derivar.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de ameira inadecuada atendiendo á súa propia finalidade.

O concello de Vilalba autoriza mencións dos sus contidos, simpre e cando estos non sexan reproducidos de maneira total ou parcial. No caso de dispoñer dunha ligazón de hipertexto a algunha das súas páxinas, o usuario terá que saber que esta entrando no Portelo do Concello de Vilalba e debe percibir na súa ferramenta de navegación o enderezo URL do sitio do concello.