Ordenanzas

A continuación poñemos ao seu servizo as ordenanzas e regulamentos dispoñibles neste concello para que as poda consultar ou imprimir fácilmente desde o seu ordenador.

Esta página esta en proceso de traducción, algunos contenidos todavía no estan traducidos al castellano. Disculpen las molestias

 • Ordenanza fiscal Nº 1 – Contribucións expeciais. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 2 – Imposto sobre bens inmobles. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 3 – Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 4 – Imposto sobre construccións, instalacións, obras e licenzas de primeira ocupación. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 5 – Imposto sobre circulación dos vehículos de tracción mecánica. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 6 – Taxa por licenza de apertura de establecemento. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 7 – Taxa por licenzas de autotaxi e demáis vehículos de aluger. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 8 – Taxa por expedición de documentos administrativos. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 9  – Taxa por prestación do servizo de recollida de lixo. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 10 – Servizo de axuda no fogar. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 11 – Taxa da rede de sumidoiros. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 12 – Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 13 – Taxas por coupación da vía pública con mercadorías, valos, andamios e outras instalacións análogas. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 14 – Taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública. Descargar en galego
 • Ordenanza reguladora Nº 15 – Reglamento de régimen interior de la Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Vilalba. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 16  – Taxa por servizos de distribución de auga e utilización de contadores e instalacións análogas cando eses servizos e subministración sexan presentados por entidades locais. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 17 – Ordenanza reguladora da taxa polo servizo de protección civil, incendios e salvamento. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 18 – Taxa pola realización de actividades administrativas de inspección, control e verificación de actividades en réxime de declaración responsable. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 19 – Apertura de establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a a avaliación da incidencia ambiental. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 20  – Taxa por utilización das instalacións da Piscina Municipal. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 21 – Reguladora del precio público por la prestación del servicio de Escuela Infantil Municipal del Ayuntamiento de Vilalba Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 22  – Imposto sobre actividades económicas. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 23 – Reguladora da venda ambulante. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 24  – Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestacion del servicio de mercados (Plaza de Abastos) Descargar en galego
 • Ordenanza xeral Nº 25  – Ordenanza xeral de protección de medio ambiente urbano. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 26 – Regulamento de réxime orgánico do Concello de Vilalba. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 27 – Taxas por reservas ou aproveitamentos especiais de espazo de uso público, e por inmobilización, retirada, traslado e depósito de vehículos. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 28 – Expedición das tarxetas de accesibilidade. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 29 – Taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 30 – Regulamento municipal dos vertidos non domésticos de augas residuais á rede de sumidoiros. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 31 – Regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Vilalba Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 32 – Subvencións e actuacións urbanísticas na Área de Rehabilitación Integral (ARI), zona ampliada e casco antigo delimitado do Concello de Vilalba. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 33 – Reguladora da taxa por prestación dos servizos públicos das instalacións e escolas deportivas, campamentos de verán e outros servizos análogos. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 34 – Licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro e da sección local do Rexistro de Animais de Compañía. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 35 – Regulamento do Rexistro Municipal de Unións de Feito. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 36 – Taxa por prestación do servizo do Conservatorio Municipal. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 37 – Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de suministros de interese xeral. Descargar en galego
 • Ordenanza municipal Nº 38 – Instalación e funcionamento das instalacións de telefonía móbil persoal e outros servicios de telecomunicacións e de difusión. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 39 – Cementerio Municipal. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 40 – Plantacións forestais no Concello de Vilalba. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 41 – Taxa pola prestación de servizos municipais asociados á celebración de matrimonios civís no Muiño do Rañego e outras utilizacións. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 42 – Taxa por estancia nocturan en instalacións municipais. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 43 – Regulamento do Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vilalba (Lugo). Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 44 – Administración electrónica. Descargar en galego
 • Ordenanza fiscal Nº 45 – Prezo público polo emprego do Auditorio Carmen Estévez Eguiagarai e a Casa da Cultura de Vilalba. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 46 – Ordenanza reguladora do procedemento de declaración responsable para a realización de obras menores. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 47 – Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeiras nos montes e espazos forestais do Concello de Vilalba. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 48 – Reglamento del Mercado Municipal de Vilalba
  Descargar en castelán
 • Ordenanza Nº 49 – Transparencia, acceso a la informaión pública y reutilización de datos. Descargar en galego
 • Ordenanza Nº 50 – Reglamento especial de honores, distinciones y protocolo ceremonial del Ayuntamiento de Vilalba. Descargar en galego

Tódalas ordenanzas están en formato PDF. Este formato precisa do programa de balde Adobe Reader ou similar para visualizalas. Se non o ten instalado xa no seu ordenador prema aquí para descargalo .