Vilalba perde a un dos seus fillos predilectos máis ilustres.

Publicado: Luns 16 Xaneiro 2012
Area:

DECRETO Nº 1 DA S. Sª  O ALCALDE DE VILALBA (LUGO), DON GERARDO CRIADO GUIZÁN, DICTADO CON DATA 16/01/2012.

En uso das facultades que me confire o artigo 21.1 da Ley 7/85 de 2 de abril, en representación desta entidade que represento,  co gallo do falecemento, o día 15/01/2012, do Excmo. Sr. don Manuel Fraga Iribarne, Fillo Predilecto desta Vila,  en sinal de respeto e condolencia, a medio do presente decreto,

DISPOÑO:

Primeiro: Declarar tres días de loito oficial dende as 00:00 do día 16/01/2012 ata as 24:00  horas do día 18/01/2012, durante o cal, a bandeira do Concello de Vilalba (Lugo) ondeará a media asta.

Segundo: A suspensión de tódolos actos públicos oficiais programados polo Concello de Vilalba, durante as xornadas de loito oficial.

Terceiro:  Manifestar á  familia do falecido o sentir da Corporación do Concello de Vilalba e ofrecerlle  a posta á súa disposición para a participación nos actos fúnebres ou calquera outra actuación que  sexa precisa ou a consideren oportuna.

Así o mandou e dictaminou o sr. alcalde, en Vilalba, dezaséis  de Xaneiro de dous mil doce y yo secretaria, certifico.

——————————

DECRETO Nº 1 DE S. Sª      EL ALCALDE DE VILALBA (LUGO), DON GERARDO CRIADO GUIZÁN, DICTADO CON FECHA 16/01/2012.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, en representación de esta entidad que represento,  con motivo del fallecimiento, el día 15/01/2012, del Excmo. Sr. Don Manuel Fraga Iribarne, Hijo Predilecto de esta Villa,  en señal de respeto y condolencia, por medio del presente decreto,

DISPONGO:

Primero: Declarar tres días de luto oficial desde las 00:00 del día 16/01/2012 hasta las 24:00  horas del día 18/01/2012, durante el cual la bandera del Concello de Vilalba (Lugo) ondeará a media asta.

Segundo: La suspensión de todos los actos públicos oficiales programados por el Ayuntamiento de Vilalba, durante las jornadas de luto oficial.

Tercero:  Manifestar a la  familia del fallecido el sentir de la Corporación del Ayuntamiento de Vilalba y ofrecerle  la puesta a su disposición para la participación en los actos fúnebres o calquiera otra actuación que  sea precisa o  consideren oportuna.

Así lo mandó y dictaminó el sr. alcalde, en Vilalba, dieciseis  de Enero de dos mil doce y, yo secretaria, certifico.