InicioConcelloA Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é un órgano colexiado de carácter municipal que está presidido polo Alcalde.

A competencia básica da Xunta de Goberno Local é a prestación da asistencia ao Alcalde no exercicio das súas atribucións, e tamén se pode encargar doutras atribucións que o Alcalde e o Pleno lle deleguen, ou aquelas que lle atribúa especificamente a Lei.

As sesións da Xunta de Goberno Local non son públicas, agás as que traten asuntos delegados polo Pleno.

En Vilalba a Xunta de Goberno Local está formada polos seguintes membros:

  • Agustin Baamonde Díaz
  • Consuelo Grandío Pardo
  • Patricia Teijeiro Álvarez
  • Sandra Vázquez Domínguez
  • Iván Fernández Hermida
  • Mª Flor Rey Martínez