Ordenanzas

A continuación poñemos ao seu servizo as ordenanzas e regulamentos dispoñibles neste concello para que as poda consultar ou imprimir fácilmente desde o seu ordenador.

 • Ordenanza fiscal Nº 1 – Contribucións expeciais. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 2 – Imposto sobre bens inmobles. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 3 – Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 4 – Imposto sobre construccións, instalacións, obras e licenzas de primeira ocupación. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 5 – Imposto sobre circulación dos vehículos de tracción mecánica. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 6 – Taxa por licenza de apertura de establecemento. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 7 – Taxa por licenzas de autotaxi e demáis vehículos de aluger. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 8 – Taxa por expedición de documentos administrativos. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 9 – Taxa por prestación do servizo de recollida de lixo. Descargar
 • Ordenanza Nº 10 – Servizo de axuda no fogar. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 11  – Taxa da rede de sumidoiros. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 12 – Taxa por ocupación de terreos de uso público local con mesas, cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 13 – Taxas por coupación da vía pública con mercadorías, valos, andamios e outras instalacións análogas. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 14 – Taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública. Descargar
 • Ordenanza reguladora Nº 15 – Regulamento de réxime interior da Escola Infantil Municipal do Concello de Vilalba. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 16 – Taxa por servizos de distribución de auga e utilización de contadores e instalacións análogas cando eses servizos e subministración sexan presentados por entidades locais. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 17 – Ordenanza reguladora da taxa polo servizo de protección civil, incendios e salvamento. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 18 – Taxa pola realización de actividades administrativas de inspección, control e verificación de actividades en réxime de declaración responsable. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 19 – Apertura de establecementos para o exercicio de actividades non sometidas a a avaliación da incidencia ambiental. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 20 – Taxa por utilización das instalacións da Piscina Municipal. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 21 – Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de Escola Infantil Municipal do Concello de Vilalba Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 22 – Imposto sobre actividades económicas. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 23 – Reguladora da venda ambulante. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 24  – Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestacion do servizo de mercados (Praza de Abastos) Descargar
 • Ordenanza xeral Nº 25 – Ordenanza xeral de protección de medio ambiente urbano. Descargar
 • Ordenanza Nº 26 – Regulamento de réxime orgánico do Concello de Vilalba. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 27 – Taxas por reservas ou aproveitamentos especiais de espazo de uso público, e por inmobilización, retirada, traslado e depósito de vehículos. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 28 – Expedición das tarxetas de accesibilidade. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 29 – Taxa pola prestación do Servizo de Axuda no Fogar Descargar
 • Ordenanza Nº 30 – Regulamento municipal dos vertidos non domésticos de augas residuais á rede de sumidoiros. Descargar
 • Ordenanza Nº 31 – Regulamento da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil do Concello de Vilalba Descargar
 • Ordenanza Nº 32 – Subvencións e actuacións urbanísticas na Área de Rehabilitación Integral (ARI), zona ampliada e casco antigo delimitado do Concello de Vilalba. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 33 – Reguladora da taxa por prestación dos servizos públicos das instalacións e escolas deportivas, campamentos de verán e outros servizos análogos. Descargar
 • Ordenanza Nº 34 – Licenza pola tenza de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro e da sección local do Rexistro de Animais de Compañía. Descargar
 • Ordenanza Nº 35 – Regulamento do Rexistro Municipal de Unións de Feito. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 36 – Taxa por prestación do servizo do Conservatorio Municipal. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 37 – Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de suministros de interese xeral. Descargar
 • Ordenanza municipal Nº 38 – Instalación e funcionamento das instalacións de telefonía móbil persoal e outros servicios de telecomunicacións e de difusión. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 39 – Cementerio Municipal. Descargar
 • Ordenanza Nº 40 – Plantacións forestais no Concello de Vilalba. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 41 – Taxa pola prestación de servizos municipais asociados á celebración de matrimonios civís no Muiño do Rañego e outras utilizacións. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 42 – Taxa por estancia nocturan en instalacións municipais. Descargar
 • Ordenanza Nº 43 – Regulamento do Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Vilalba (Lugo). Descargar
 • Ordenanza Nº 44 – Administración electrónica. Descargar
 • Ordenanza fiscal Nº 45 – Prezo público polo emprego do Auditorio Carmen Estévez Eguiagarai e a Casa da Cultura de Vilalba. Descargar
 • Ordenanza Nº 46 – Ordenanza reguladora do procedemento de declaración responsable para a realización de obras menores. Descargar
 • Ordenanza Nº 47 – Ordenanza reguladora do uso común especial do dominio público local polas actividades extractivas de madeiras nos montes e espazos forestais do Concello de Vilalba. Descargar
 • Ordenanza Nº 48 – Regulamento do Mercado Municipal de Vilalba
  Descargar
 • Ordenanza Nº 49 – Transparencia, acceso á informaión pública e reutilización de datos. Descargar
 • Ordenanza Nº 50 – Regulamento especial de honras, distincións e protocolo cerimonial do Concello de Vilalba. Descargar

Tódalas ordenanzas están en formato PDF. Este formato precisa do programa de balde Adobe Reader ou similar para visualizalas. Se non o ten instalado xa no seu ordenador prema aquí para descargalo .